(0342) 671 4033

Parselasyon Planı Hak.

.


T.C.

NURDAĞI BELEDİYE BAŞKANLIĞI

 İmar ve Şehircilik Müdürlüğü


Sayı   : 61424012-310.01.03-E.15                                                                                                        02/01/2020

Konu : Parselasyon Planı Hak.  

                                                                                         İLAN MEMURLUĞUNA

       İlçemiz Tapunun Yeni Mahalle 301 ada 2270, 2271, 2272, 2362, 2448, 2449, 2450, 2451, 2452, 2453 ve 2454 nolu parsellerde kayıtlı taşınmazların bulunduğu alanda 3194 sayılı imar kanunun 18. Madde uyarınca “ Arazi ve Arsa Düzenlemesi ile ilgili Esaslar Hakkındaki Yönetmeliğin“ 5. ve 6. Maddeleri gereği 01.11.2019 tarih ve 2019/67 sayılı encümen kararı ile sınır krokisi kararı alınmıştır.Bu karara istinaden hazırlanmış olan 18. Madde Uygulaması Parselasyon Planı, dağıtım cetvelleri ve hesaplamaları tetkik ve kontrolleri yapılıp, uygulamanın uygun olduğu, 3194 sayılı imar kanununun 19. Maddesi ve Uygulama Yönetmeliğinin 39. Maddesine göre dağıtımının yapılmasına karar verilen imar planına göre tanzim edilen parselasyon planı ve dağıtım cetvellerinin, 3194 sayılı kanunun 19. maddesi gereğince 03.01.2020-03.02.2020 tarihleri arasında 1(bir) ay müddetle Belediyemiz ilan panosunda ve internet sitesinde askıya çıkarılması  hususunu; 

      Bilgilerinize rica ederim.

                                                                                                                                                          Ökkeş KAVAK

                                                                                                                                                       Belediye Başkanı

                               e-imzalıdır


Ek :İmar uygulaması dosyası